Privacy beleid

Privacyreglement MX5-Shop

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

MX5-Shop.nl mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze
wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft MX5-Shop.nl de plicht om haar klanten:

 

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door MX5-Shop.nl worden verwerkt;
 • melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

MX5-Shop.nl vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft MX5-Shop.nl in dit Reglement een
toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en
voor de verwerking van welke gegevens MX5-Shop.nl expliciet om uw toestemming moet
vragen.

2. De persoonsgegevens die MX5-Shop.nl gebruikt en het doel van het gebruik

MX5-Shop.nl verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van MX5-Shop.nl
door een aankoop te doen. MX5-Shop.nl verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 •  de overeenkomst die klanten met MX5-Shop.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

MX5-Shop.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de MX5-Shop.nl– organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die MX5-shop.nl met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • MX5-Shop.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel
  waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor MX5-Shop.nl worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
  persoonsgegevens worden door MX5-Shop.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor MX5-Shop.nl om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor MX5-Shop.nl hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan MX5-Shop.nl verstrekte persoonsgegevens;
 • MX5-shop.nl heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal MX5-Shop.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 •  het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
  verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
  gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail op info@mx5-shop.nl
aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan
zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt
binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van MX5-Shop. (Meestal is dit veel sneller)

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met MX5-Shop.nl opnemen en probeert MX5-Shop.nl er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.

Uiteraard zal MX5-Shop.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk
en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van MX5-Shop.nl

Winkelwagen
Toegevoegd aan de winkelwagen
We hebben nog geen zoekresultaten gevonden.
Categorieën
Producten